İş Güvenliği Eğitimleri

 

    Kamu ya da özel sektöre ait olduğuna ya da çalışma statüsüne ( işçi, geçici işçi, memur…) bakılmaksızın temel iş sağlığı eğitimleri tüm çalışanlar için zorunludur
    İşverenin eğitimler ile ilgili yükümlülükleri, Tehlike sınıfı ve işçi sayısına bakılmaksızın Kanun’un yürürlük tarihi olan 20.06.2012 tarihinden itibaren başlamıştır.
    İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;,

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

İSG Eğitiminin süresi ve sıklığı nedir?

İşveren, çalışanların, işe başladıklarında ve tehlike sınıflarına göre periyodik olarak İSG Eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdür.

TEHLİKE SINIFI EN AZ EĞİTİM SÜRESİ TEKRARLAMA SIKLIĞI
Az Tehlikeli 8 Saat 3 Yılda bir
Tehlikeli 12 Saat 2 Yılda bir
Çok Tehlikeli 16 Saat Her Yıl

слушать онлайн mp3 музыку